Uitstel betaling erfbelasting bij niet verkochte woning

 
18 december 2012 / Door: Willem-Jan Schakel
 
Steeds meer mensen die een huis erven komen in financiële problemen omdat de erfgenamen door de huidige woningmarkt het huis niet tijdig kunnen verkopen terwijl wel de over de erfenis verschuldigde erfbelasting moet worden voldaan.
 
Omdat wij regelmatig vragen krijgen hierover, zal in dit artikel het huidige beleid van de belastingdienst met betrekking tot uitstel van betaling van erfbelasting (voorheen successierecht) op een rij worden gezet.
 
Aangifte erfbelasting
De aangifte erfbelasting moet in beginsel worden ingediend binnen acht maanden na het overlijden. Hierna zal de belastingdienst de aangifte verwerken en een aanslag opleggen. Meestal duurt daarna de verwerking bij de belastingdienst één tot drie maanden.
De fiscus kan de aanslag erfbelasting op zijn vroegst invorderen zes weken na het opleggen van de aanslag.
Als deze termijnen worden benut is na het overlijden een jaar verstreken voordat de erfbelasting moet worden voldaan.
 
Uitstel van betaling
Voor gevallen waarin de aanslag niet voldaan kan worden omdat de geërfde woning nog niet is verkocht, kan uitstel van betaling gevraagd worden aan de belastingdienst.
  • Indien de aanslag minder dan €50.000,00 bedraagt en de geërfde woning te koop staat, wordt zonder meer één jaar uitstel van betaling verleend.
  • Indien de aanslag meer is dan €50.000,00 en de geërfde woning te koop staat, wordt wel uitstel van betaling verleend, maar dan wil de belastingdienst wel een extra zekerheid hebben in de vorm van een hypotheek op de woning.
Wanneer van deze mogelijkheid tot uitstel van betaling gebruik wordt gemaakt is na het overlijden twee jaar verstreken voordat de erfbelasting moet worden voldaan.
 
Verlenging uitstel van betaling
Niet juist is de stelling dat mensen die een huis erven maximaal twee jaren na het overlijden de erfbelasting moeten voldoen. Een extra uitstel van betaling daarna is ook nog mogelijk!
 
De Leidraad invordering 2008 geeft de belastingdienst namelijk de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden een langere termijn van uitstel van betaling te verlenen. Uit de praktijk blijkt dat de belastingdienst in bijna alle gevallen voor de betaling van een aanslag erfbelasting het reguliere uitstel van een jaar verlengen als sprake is van een erfenis die bestaat uit een niet verkochte woning. De staatssecretaris geeft aan dat hierbij als voorwaarden worden gesteld dat het huis te koop staat en dat zekerheid gesteld moet worden in de vorm van een hypotheek.
 
Heffingsrente/invorderingsrente
Wanneer acht maanden zijn verstreken na het overlijden gaat de heffingsrente lopen over de verschuldigde erfbelasting. Heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente. Als de belastingdienst geld van u tegoed heeft, dan moet u daarover rente betalen. De belastingdienst berekent de heffingsrente bij het vaststellen van de belastingaanslag.
 
Wanneer vervolgens uitstel van betaling wordt verleend met betrekking tot de opgelegde aanslag (en eventueel berekende heffingsrente), zal de belastingdienst invorderingsrente in rekening brengen.
Invorderingsrente is de rente die u moet betalen als u een belastingaanslag te laat betaalt. De belastingdienst berekent de invorderingsrente over de periode die begint op de 1e dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag vóór de dag dat u betaalt.
 
De heffingsrente en invorderingsrente is aan elkaar gelijk en wordt per kwartaal door de belastingdienst vastgesteld.
Voor de hoogte van de heffings- en invorderingsrente zie: klik hier.
 
Hypotheek op de geërfde woning
Hiervoor kwam ter sprake dat de belastingdienst in een aantal gevallen een hypotheekrecht wil hebben op de geërfde woning. Het bedrag dat u aan de belastingdienst schuldig bent vanwege de erfbelasting kunt u vergelijken met geld lenen bij een bank. Voor het bedrag dat u schuldig bent geeft u een hypotheekrecht aan de belastingdienst op dezelfde manier als normaal aan een bank.
Dat betekent dat de belastingdienst de geërfde woning mag verkopen (op een veiling) als u niet betaalt op de afgesproken datum. Alle erfgenamen dienen aan het vestigen van zo'n hypotheek mee te werken.
Ons kantoor is gespecialiseerd in het opstellen van hypotheekakten en wij kunnen u daarbij dus goed van dienst zijn.

Samenvatting

Hoogte van aanslag
Uitstel periode
Wordt uitstel verleend?
Hypotheekrecht geven aan belastingdienst
Geërfde woning moet te koop staan
< EUR 50.000
< 1 jaar
ja
nee
ja
< EUR 50.000
> 1 jaar
meestal wel
ja
ja
> EUR 50.000
< 1 jaar
ja
ja
ja
> EUR 50.000
> 1 jaar
meestal wel
ja
ja

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de heffing van erfbelasting bij een niet verkochte woning of geconfronteerd worden met een verplichte zekerheidstelling (hypotheek), dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr. I.M.H. van der Zon (vestiging Nijkerk), mevrouw mr.C.Ph. Snijder (vestiging Amersfoort) of één van de andere specialisten van de afdeling personen- en familierecht van ons kantoor.
 
 

 
 
 
Kom een keer langs bij Notariswinkel voor persoonlijke dienstverlening op maat. Wij zijn op weekdagen en donderdagavond en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 13.00 uur geopend. Openstelling op donderdagavond en zaterdagmorgen op afspraak.
Amersfoort
Arnhemseweg 14
3817 CH Amersfoort
tel. 033 - 4 601 601
E-mail. amersfoort@vbcnotarissen.nl